นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. บทนำนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.1 ที่ บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ www.ehybridshop.com เราดูแลความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง เราให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับทางบริษัททั้งหมด

1.2 ในระหว่างการให้บริการแก่ท่านหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์ม (ตามที่ได้ให้นิยามไว้ในเงื่อนไขในการใช้บริการ) เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูล โดยรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.3 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและได้รับระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน ผู้ซึ่งเป็นลูกค้าของเรา เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

1.4 ท่านจำเป็นจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงประกาศแจ้งอื่นใดที่เราอาจมีขึ้นเฉพาะกาล ขณะที่เราทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน เพื่อให้ท่านได้รับรู้ว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรและเพื่ออะไร

1.5 เมื่อคลิกหรือเลือกปุ่ม “สมัคร” “ข้าพเจ้าตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com” “ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนี้และภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com” หรือข้อความคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในหน้าลงทะเบียนของไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com ท่านรับทราบว่าท่านได้รับแจ้งและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และท่านยังได้ตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบายและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้

1.6 เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ทันสมัยเป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคตจะถูกประกาศให้ทราบไว้ในเพจนี้และ เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ (ตามความเหมาะสม และ/หรือได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่น) และเมื่อท่านยังคงใช้บริการ เข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการใด ๆ รวมถึงทำคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มต่อไปหลังจากนั้น ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดยเราแล้ว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยหรือการแก้ไขใด ๆ กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้ร่วมกับประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความความยินยอมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และ/หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยเราและไม่มีจุดประสงค์ในการแทนที่ประกาศ ข้อความสัญญาและข้อความยินยอมดังกล่าวเว้นแต่ว่าเราระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

1.8 ท่านสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มและสำรวจแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้หากท่านต้องการใช้บริการ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง ข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลระบุตัวตน หรือทำให้ผู้ที่ถือข้อมูลนั้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรง หรืออย่างสมเหตุสมผล หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.2 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการจากเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ เพศ รูปโปรไฟล์ และวันเกิดของท่าน

(ข) ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกชำระเงิน ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์

(ค) ข้อมูลบัญชี เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน

(ง) ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและการชำระเงินถึงท่านและจากท่าน และรายละเอียดอื่นของสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อหรือได้รับผ่านแพลตฟอร์ม

(จ) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP address) ข้อมูลการเข้าใช้ ชนิดและรุ่นของบราวเซอร์ การตั้งเขตเวลาและสถานที่ ชนิดและรุ่นของโปรแกรมเสริมของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม รหัสสากลประจำอุปกรณ์เคลื่อนที่ (IMEI) หมายเลขประจำเครื่อง และข้อมูลและเทคโนโลยีอื่นของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม

(ฉ) ข้อมูลโปรไฟล์ เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน การซื้อหรือคำสั่งซื้อของท่าน ความสนใจของท่าน สิ่งที่ท่านสนใจ ผลตอบรับและคำตอบของแบบสอบถาม

(ช) ข้อมูลการใช้ เช่น ข้อมูลว่าท่านใช้แพลตฟอร์ม สินค้าและการบริการอย่างไร หรือดูเนื้อหาใดบนแพลตฟอร์ม

(ซ) ข้อมูลสถานที่ เช่น เมื่อท่านบันทึกและแบ่งปันซึ่งสถานที่ของท่านกับเราในรูปแบบของรูปถ่ายหรือวีดีโอและอัพโหลดเนื้อหาดังกล่าวขึ้นบนแพลตฟอร์ม

(ฌ) ข้อมูลทางการตลาดและการสื่อสาร เช่น ช่องทางที่ท่านพึงพอใจในการได้รับการทำการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกและวิธีการสื่อสารที่ท่านพึงพอใจ

2.3 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการจากเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อท่านได้สร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา

(ข) เมื่อท่านได้สมัครบริการใด ๆ หรือซื้อสินค้าใดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม

(ค) เมื่อท่านได้ใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มหรือการบริการ

(ง) เมื่อท่านได้บันทึกเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ใด ๆ ที่อัพโหลดอยู่บนแพลตฟอร์ม

(จ) เมื่อท่านใช้งานฟังก์ชั่นการพูดคุย (แชท) บนแพลตฟอร์ม

(ฉ) เมื่อท่านได้ตกลงรับข่าวสารหรือสื่อการตลาดของเรา

(ช) เมื่อท่านได้เข้าร่วมการแข่งขัน โปรโมชั่นหรือการสำรวจข้อมูล

(ซ) เมื่อท่านได้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการใดบนแพลตฟอร์ม

(ฌ) เมื่อท่านได้เข้าสู่ระบบจากบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์มหรือสื่อสารกับเราผ่านบริการหรือแอปพลิเคชันภายนอก เช่น เฟซบุ๊กหรือกูเกิ้ล

(ญ) เมื่อผู้ใช้อื่นในแพลตฟอร์มได้แสดงความคิดเห็นใด ๆ บนเนื้อหาของท่านที่อัพโหลดอยู่บนแพลตฟอร์มหรือเมื่อท่านได้แสดงความคิดเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่อัพโหลดอยู่บนแพลตฟอร์ม

(ฎ) เมื่อบุคคลภายนอกได้ยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับท่านหรือเนื้อหาที่ท่านได้แสดงไว้บนแพลตฟอร์ม

(ฏ) เมื่อท่านเข้าถึงหรือใช้เกมส์ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมไปถึงเกมส์เสมือนจริงของเรา) บนแพลตฟอร์ม และ

(ฐ) เมื่อท่านได้ติดต่อกับเราทางออฟไลน์ รวมไปถึงเมื่อท่านติดต่อกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่เป็นบุคคลภายนอก

2.4 ระหว่างระยะเวลาที่ท่านใช้แพลตฟอร์มและและใช้บริการ ท่านได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกมายังไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือข้อกำหนดอื่นใด

2.5 ท่านต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเท่านั้น และท่านต้องหมั่นทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เรามีสิทธิที่จะร้องขอเอกสารยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยให้ไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าของเรา

2.6 เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ต่อเมี่อท่านสมัครใจที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเราหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราหรือท่านได้ถอนความยินยอมของท่านในการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในภายหลัง เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่ท่านหรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มต่อไปได้

2.7 ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่ท่านเคยส่งให้เราให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

2.8 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกใดแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอม หนังสืออนุญาต และการอนุญาตตามที่จำเป็นจากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้นำมาเปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอให้แก่เรา และให้เราเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

2.9 หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมใดของท่าน หรือเชื่อมต่อบัญชีไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com ของท่านกับบัญชีเครือข่ายสังคมของท่านหรือใช้ฟีเจอร์อื่นของเครือข่ายสังคมไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจให้ไว้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าวและเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือผ่านบุคคลภายนอกอาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลภายนอก (รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของหน่วยงานดังกล่าวและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศของท่าน ผู้ขายและผู้ใช้อื่น) สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใข้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน

(ข) เพื่อตอบซึ่งข้อซักถาม ผลตอบรับ ข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

(ค) เพื่อประมวลผลคำสั่งที่ท่านส่งเข้ามาผ่านแพลตฟอร์ม (การชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าทั้งที่ขายโดยเราและผู้ขายบุคคลภายนอกจะถูกประมวลผลโดยตัวแทนของเรา)

(ง) เพื่อส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มทั้งที่ขายโดยเราหรือผู้ขายบุคคลภายนอก เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปยังบุคคลภายนอกเพื่อที่จะดำเนินการส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่น ส่งให้ผู้ขนส่งสินค้าของเราหรือผู้ขาย) ไม่ว่าสินค้าดังกล่าวจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดยเราหรือผู้ขายบุคคลภายนอก

(จ) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบสถานะการขนส่งสินค้าทั้งที่ขายผ่านแพลตฟอร์มโดยเราและผู้ขายบุคคลภายนอก และเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือลูกค้า

(ฉ) เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อที่จะยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้อง

(ช) เพื่อยืนยันตัวตนของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต

(ซ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุมออกจากแพลตฟอร์ม

(ฌ) เพื่อจัดการบัญชีของท่านที่มีกับเรา (หากมี)

(ญ) เพื่อตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของท่าน

(ฎ) เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

(ฏ) เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเพจของแพลตฟอร์มและปรับแต่งเพจนั้นให้เหมาะกับผู้ใช้

(ฐ) เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมบนแพลตฟอร์ม

(ฑ) เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้

(ฒ) เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าอาจมีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านร้องขอจากเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ของเราหรือผู้ขายบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้แจ้งแล้วว่าท่านไม่คัดค้านที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

(ณ) เพื่อแสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือโปรไฟล์ของท่านบนแพลตฟอร์ม

(ด) เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นระบุตัวตนของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ (ผ่าน “การหาเพื่อนของฉัน” หรือฟังก์ชั่นอื่นใด) เพื่ออนุญาตให้ท่านสามารถหาผู้ใช้อื่นและสามารถติดต่อกับผู้ใช้ดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม และเพื่อสนับสนุนการเข้าสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ

(ต) เพื่อส่งเสริมการบริการและการใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับเรา เช่น เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ (รวมไปถึงเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ) ที่ท่านสามารถเลือกอัพโหลดหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตและอาจถูกเผยแพร่โดยสาธารณะชน (ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาและการตลาดเพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์ม

(ถ) เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผลตอบรับ การบังคับใช้และคำร้องขอให้ลบ อันเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัพโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม

(ท) เพื่อแสดงบนกระดานคะแนนบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เกมส์โทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมอื่นใด

(ธ) เพื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้มา (ไม่ว่าให้กับเราหรือบุคคลภายนอก) เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับท่านได้ตรงเป้าและ/หรือเกี่ยวข้องมากขึ้น

(น) เพื่อส่งสื่อทางการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของเราหรือผู้ขายบุคคลภายนอกให้กับท่านเป็นครั้งคราวไป (เว้นแต่ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับสิ่งดังกล่าว) และ

(บ) เราอาจปฎิบัติการประมวลผลการตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

3.2 เพื่อความชัดเจน ท่านรับทราบและยินยอมให้ไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com แบ่งปันข้อมูลนิรนาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลผลรวม โดยเราอาจทำโครงการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เพื่อประเมินความสนใจของผู้ใช้และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับซึ่งข้อมูลที่ตรงเป้าและ/หรือเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะมาจากข้อมูลผลรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้นอกแพลตฟอร์ม

(ข) การโฆษณาโดยอิงตามพฤติกรรม เราอาจร่วมมือกับบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้เพื่อพัฒนารูปแบบที่จะแสดงโฆษณาที่แม่นยำมากขึ้นแก่ผู้ใช้แต่ละราย

3.3 ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลการตลาดไม่ว่าเวลาใดโดยการใช้วิธีการยกเลิกการรับข่าวสารภายในโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายข่าวสารจากเราและจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง

3.4 ในพฤติการณ์พิเศษเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ในสถานการณ์ที่มีมูลเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อวัตถุประสงค์การบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อบังคับหรือคำขอตามกฎหมายและกฎเกณฑ์

3.5 เราอาจเปิดเผยและอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อให้เราให้ความสะดวกสบายกับท่านในการใช้บริการ เพื่อดำเนินการธุรกรรมของท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีผู้ใช้ของท่านและความสัมพันธ์ของเรากับท่าน ทำการตลาดและดำเนินการตามข้อบังคับหรือคำขอตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามที่เห็นว่าจำเป็น โดยการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลหรือความเสี่ยงอื่นใดที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

3.6 หากท่านอยู่ในประเทศไทย เราอาจโอนหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใดตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 4. การถอนความยินยอมที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านที่จะให้ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา และ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

4.2 โปรดทราบว่าหากท่านถอนความยินยอมของท่านที่จะให้เราใช้ เปิดเผย เก็บรักษา หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น เราอาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการให้บริการแก่ท่านต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่เรามีกับท่านได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราไม่ได้ดำเนินการให้บริการท่านหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน โดยเราขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของเราโดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว

5. การปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

5.1 ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่เรานั้นเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มต่อไปได้และให้เราสามารถให้บริการได้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งเราหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือในกรณีที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่กับเราไม่แม่นยำ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

5.2 ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ของท่านบนแพลตฟอร์ม

5.3 เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แก้ไขเป็นปัจจุบันของท่านแก่บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราผู้ซึ่งเราได้เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นยังมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

6. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม หรือสอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกใช้ เปิดเผย เก็บรักษาหรือประมวลผลโดยเราภายในปีที่ผ่านมา และเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตามคำขอของท่าน เราอาจจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน

6.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามสมควร สำหรับการกู้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีดังกล่าวเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

6.3 เราจะตอบคำขอของท่านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามสมควร หากเราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ภายในยี่สิบเอ็ด (21) วันนับจากวันที่ท่านมีคำขอ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากเราไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่ท่านหรือไม่สามารถทำการแก้ไขตามที่ท่านร้องขอ โดยทั่วไปแล้วเราจะแจ้งว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (เว้นแต่ว่าเรามิได้ถูกบังคับให้ดำเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น

(ก) จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

(ข) รักษาระดับของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และ

(ค) ใช้ 128-บิต เอสเอสแอล (เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสเมื่อประมวลผลข้อมูลการเงินของท่าน

7.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทันที

7.3 ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่เราได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

7.4 รหัสผ่านของท่านคือกุญแจในการเข้าถึงบัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลขเฉพาะ ตัวอักษรและอักษรพิเศษ และจะต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่าน ไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com ของท่านกับบุคคลใด หากท่านแบ่งปันรหัสของท่านกับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้ทำไปในนามของบัญชีของท่านและผลที่ตามมา หากท่านเสียการควบคุมรหัสผ่านของท่าน ท่านอาจเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นที่ท่านได้ส่งให้แก่ไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งท่านอาจตกอยู่ภายใต้ความผูกพันตามกฎหมายในการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำไปในนามของท่าน ดังนั้นหากมีการเข้าถึงรหัสของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ารหัสของท่านถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านควรติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสของท่านโดยทันที ท่านจะต้องไม่ลืมออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดบราวเซอร์หากท่านใช้งานในคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ร่วมกับผู้อื่น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว

8.2 เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าการเก็บรักษานั้น ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมมาแล้วอีกต่อไป และไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด

9. ผู้เยาว์

9.1 ไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com ไม่ขายสินค้าใดๆ เพื่อให้ผู้เยาว์ซื้อ (ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด) และไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com ไม่มีเจตนาที่จะให้บริการใด ๆ แก่ผู้เยาว์ หรือให้ผู้เยาว์ใช้แพลตฟอร์ม และเราไม่มีเจตนาเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยาว์

9.2 ด้วยเอกสารฉบับนี้ ท่านยืนยันและรับประกันว่าท่านมีอายุเกินเกณฑ์ผู้เยาว์และท่านมีความสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดนโยบายความปลอดภัยฉบับนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านจะสามารถใช้แพลตฟอร์มภายใต้ความยินยอมของบุพการีหรือผู้ปกครองเท่านั้น

9.3 ในฐานะบุพการีหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดห้ามผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของท่านส่งข้อมูลให้แก่ไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยแก่ไนซ์คอล หรือ www.ehybridshop.com ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

9.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้บริการบนแพลตฟอร์มและดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการใช้บริการที่ไม่ถูกต้องบนแพลตฟอร์ม

  1. การเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์

10.1 เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจใช้ คุกกี้ เว็บ บีคอนและเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรักษาข้อมูลที่ช่วยให้เราสร้างประสบการณ์เฉพาะตัวที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นเมื่อท่านใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม

10.2 เมื่อท่านเข้าชมแพลตฟอร์มผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของท่าน เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเราจะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อได้เข้าสู่เว็ปไซต์ โดยข้อมูลอาจรวมถึง

(ก) หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

(ข) ชนิดของบราวเซอร์

(ค) เว็บเพจที่ท่านเข้าชมก่อนที่ท่านจะเข้าถึงแพลตฟอร์ม

(ง) หน้าในแพลตฟอร์มที่ท่านเข้าชม และ

(จ) ระยะเวลาที่ท่านใช้บนหน้าดังกล่าว สิ่งของและข้อมูลที่ท่านค้นหาบนแพลตฟอร์ม ระยะเวลาเข้าถึงและวันที่และสถิติอื่น ๆ

10.3 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อที่จะช่วยเราปรับปรุงเว็ปไซต์และการบริการและสินค้าที่เรามี

10.4 คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่ตั้งอยู่ในความจำของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเวปไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ทำให้เราสามารถจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ดังกล่าวและช่วยให้เราสามารถทำเนื้อหาให้เป็นการเฉพาะโดยให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านสนใจได้รวดเร็วขึ้นและจะทำให้การบริการและแพลตฟอร์มมีความสะดวกสบายและมีประโยชน์กับท่าน

10.5 ท่านสามารถจัดการและลบคุกกี้ผ่านการตั้งค่าในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนั้น กรุณาเข้าชมส่วนช่วยเหลือของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูล

บริษัทไนซ์ คอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ ehybridshop.com “บริษัท”ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่าบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้วท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงชื่อโดเมนเท่านั้น จะไม่บันทึกที่อยู่ของอีเมล์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆที่ได้รับการรวบรวมไว้จะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจเป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

อย่างไรก็ดีหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านเช่นชื่อและที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ในบางโอกาส บริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่องค์กรที่มีชื่อเสียงซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป็นสนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ท่านมีสิทธิที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเครือของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้น  เพื่อเสนอสิ่งที่อยู่ในความต้องการทางธุรกิจของท่านเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุ๊กกี้ (Cookie) อาจมีการนำมาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่านหลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดบราวเซอร์ของท่านให้แจ้งต่อท่านเมื่อท่านได้รับคุกกี้ได้ การใช้งานคุ๊กกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท

ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

เมื่อท่านออกจากเว็บไชต์นี้แล้วขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ที่

บริษัทไนซ์ คอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 76/94,96 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เวลาทำการ 09:00 – 19.00

เบอร์ติดต่อ 02 090 5222

Share this post